• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002952 (12.09.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002952 (12.09.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002952 (12.09.2020)
  T.C.
  ISPARTA
  2. İCRA DAİRESİ
  2013/3790 ESAS
  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
  Özellikleri Isparta İl, Merkez İlçe, 7135 Ada, 14 Parsel, LAGUS Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz Isparta İli Merkez İlçesi Lagus Mahallesi 7135 Ada ,14 nolu parsel olup, ana taşınmaz niteliği arsa olarak geçmektedir.Toplam arsa yüzölçümü 297,25 m2 dir.Taşınmaz tam hisselidir.Mevcut arsa üzerinde bodrum kat +zemin kat + 1 normal katlı bina bulunmaktadır.Taşınmazın pencereleri PWC doğramaolup dış duvarlar sıva yapılmış boya mevcut değildir.Bodrum kat 62,00 M2 yüzölçümlü 2 depo , hol,sığınak ve wc den ibarettir.Zemin kat 68,00 m2 yüzölçümlü 1 hol, 1 salon, mutfak ,wc, hol, 2 adet balkondan ibarettir.1.kat 68,00 m2 yüzölçümlü 3 oda, mutfak hol,wc, 1 balkondan ibarettir.Taşınmazın yüzölçümü ise toplam 198,00 M2 dir. Sözkonusu yapı , özellikleri gözönüne alındığında 3.sınıf A yapı grubunda yer almaktadır.Taşınmazın arsa hisse değeri bilirkişi raporuna göre267.525,00 TL , Taşınmazın değeri 158.400,00 TL olup yıpranma payı düşüldüğünde 134.640,00 TL olarakbelirlenmiş olduğundan sözkonusu meskenin arsa payı ile birlikte toplam değeri 267.525,00 TL +134.640,00 TL=402.165,00 TL dir.
  Adresi Işıkkent Mahallesi ,5713 Sokak.Kumbağlar Yapı Kooperatifi , No:10 Merkez / ISPARTA
  Yüzölçümü 297,25 m2
  Arsa Payı : Tam
  İmar Durumu : İmar planında iskan sahasında kalmaktadır.
  Kıymeti 402.165,00 TL
  KDV Oranı %18
  Kaydındaki Şerhler : Kuveyt Türk Katılım Bankasının 16/12/2011 tarih ve 16432 yevmiyeli ipoteği mevcuttur.
  1. Satış Günü 11/11/2020 günü 14:30 – 14:35 arası
  2. Satış Günü 07/12/2020 günü 14:30 – 14:35 arası
  Satış Yeri : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT İHALE SALONU MERKEZ/ISPARTA
  ———————————————————————————————————————–
  Satış şartları :
  1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir
  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 91 0001 5001 5800 7290 4934 72 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
  İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK’nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB’nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
  3– Tahliye işlemleri için “taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (İİK.nun134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.” hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
  4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
  5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
  6- İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
  7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
  8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3790 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/09/2020

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler