• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:898 (11.09.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:898 (11.09.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:898 (11.09.2018)

  DHMİ ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2020 YILLARI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ

  DEVLET HAVA MEYDANLARI İSLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

  DHMİ Isparta Süleyman DEMİREL Havalimanı Müdürlüğü 2019-2020 yılları Akaryakıt ürünleri Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası      : 2018/436310

  1-İdarenin

  1. a) Adresi : Gümüşgün Mevkii KEÇİBORLU/ISPARTA
  2. b) Telefon ve faks numarası : 2465592008 – 2465592011
  3. c) Elektronik Posta Adresi : infosuleymandemirel@dhmi.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)

  2-İhale konusu malın

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : DHMİ Isparta Süleyman DEMİREL Havalimanı Müdürlüğü 2019-2020 yılları Akaryakıt ürünleri Alımı İşi. (Motorin: 70.000 LİTRE, Kurşunsuz Benzin: 12.000 LİTRE)

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. b) Teslim yerleri : İkmaller DHMİ Isparta Süleyman DEMİREL Havalimanı Garajlar arasında konumlu bulunan Mobil Akaryakıt İstasyonu depolarına ve Kuvvet Santrali batısında bulunan motorin tankına dolum yapılacaktır.
  2. c) Teslim tarihi : İDARE’nin akaryakıt ürünü ihtiyaçları ikmalini, depolama kapasitelerine göre, YÜKLENİCİ, İDARE’ nin yazılı talimatında belirtilen miktarlarda yapacaktır. Bu ihtiyaçlar İDARE’nin yazılı talebinin faks yolu ile YÜKLENİCİ’ ye bildirilmesinden sonra 48 saat içinde her hangi bir nedenle karşılanmadığı takdirde, İDARE tarafından şartname hükümlerine bağlı kalınmaksızın diğer akaryakıt bayilerinden YÜKLENİCİ namı hesabına Akaryakıt ürünlerinin alımı yapılır. Bu takdirde meydana gelebilecek fiyat farkı da(sözleşme fiyatı ile başka bir firmadan alımı yapılan akaryakıt ürününün fiyatı arasındaki farktan kaynaklanan fiyat farkı) YÜKLENİCİ’ den tahsil edilir

  3- İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer: DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü A22 nolu Müdür Yardımcısı Odası
  2. b) Tarihi ve saati : 09.10.2018 – 11:00
  3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

   

  4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için, ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu, izin, ruhsat faaliyet belgesi veya belgeler:

  1. İhaleye katılacak olan akaryakıt pompa satış istasyonları; herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinden ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca almış olduğu akaryakıt pompa satış istasyonu bayilik belgesi ve akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
  2. İhaleye katılacak akaryakıt bayileri ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yetki verdiği Dağıtıcı Lisansına sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden bayilik lisansının noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
  3. İhaleye katılacak akaryakıt dağıtım şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden Dağıtıcı Lisansının noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
  4. İhaleye katılacak Dağıtım ve pazarlama şirketinin T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden Alacağı Yetki Belgesi (K1-K2) Nakliye esnasında araçta bulunacaktır.
  5. İhaleye katılacak Dağıtım ve Pazarlama Şirketinin elinde bulunan akaryakıt dağıtım ve taşıma araçlarının Trafik Ruhsatı ile EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) Lisansının noter tasdikli suretleri ihale dosyasına eklenecektir.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1.

  Akaryakıt alım satımı kabul edilecektir.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  6. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler