• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:505 (10.05.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:505 (10.05.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:505 (10.05.2018)

  İHALE İLANI

  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İSLER

  DÂİRE BAŞKANLIĞI

  26 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

  26 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası  :2018/218828

  1-İdarenin

  a)Adresi :Batı Yerleşkesi Rektörlük Binası 32260 MERKEZ ISPARTA ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

  b)Telefon ve faks numarası: 2462111089-2462111690

  c)Elektronik Posta Adresi: satinalma@sdu.edu.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)

  2-İhale konusu malın

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı: 26 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. b) Teslim yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi; 1., 2., 3., 4. ve 5.kalemler için Eczacılık Fakültesi Dekanlığı, 6.kalem Eğirdir MYO Müdürlüğü, 7., 8., 9., 10., 11., 12. ve 13.kalemler Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, 14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20.kalemler Isparta Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğü, 21., 22., 23., 24., 25. ve 26.kalemler Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
  2. c) Teslim tarihi :Malın/İşin teslim süresi 45 takvim günüdür. Yüklenici malları, sözleme yapıldıktan sonra 45 gün içerisinde tek parti halinde teslim edecektir.

  3- İhalenin

  a)Yapılacağı yer                Süleyman Demirel Üniversitesi idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale Odası

  b)Tarihi ve saati  24.05.2018-10:30

  4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1.ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3.     Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

  4.1.4.     Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat

  4,1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

  4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

  4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1.     Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

  1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

  d)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

  e)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

  isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

  Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

  c)Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  1-İstekliler teklif ettikleri cihazların teknik bilgilerinin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanları İhale teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır. İstekliler tarafından teknik şartname madde madde cevaplandırılacak ve katalog üzerinde de madde madde işaretlenecektir. (Teknik şartnamenin kaşe imza yapılarak teknik şartname cevapları şeklinde sunulması kabul edilmeyecektir.) 2-Teklif edilen cihazların marka, model ve menşeisi yazılı olarak ihale komisyonuna sunulacaktır.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
  3. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1.        İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.

  7.2.        İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire

  Başkanlığı Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  2. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 () takvim günüdür
  4. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
  5. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler