• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:49 (23.01.2019

  RESMİ İLAN Vİ.NO:49 (23.01.2019

  RESMİ İLAN Vİ.NO:49 (23.01.2019

  İHALE İLANI

   

   

  SÜREKLİ İŞÇİ PERSONELİ İÇİN KIYAFET ALIMI

   

  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
  İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

   

  Sürekli İşçi Personeli İçin Kıyafet Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/28058

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : Batı Yerleşkesi Rektörlük Binası 32260 MERKEZ ISPARTA ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462111089 – 2462111690
  c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sdu.edu.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Kıyafet Alımı Sürekli İşçi Personeli İçin Kıyafet Alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Süleyman Demirel Üniversitesi Deposu
  c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. Yüklenici malları, sözleme yapıldıktan sonra 30 gün tek parti halinde teslim edilecektir. Teslim şartları: 1-Teslim edilen giyim eşyalarının şartnameye uygunluğu idarece belirlenen muayene ve kabul komisyonunca yapılacaktır. Bu muayenede şartnameye uygun olmayan ürünler yüklenici firma tarafından 10 (on) gün içinde şartnameye uygun olarak değiştirilecektir. 2-Giyim eşyaları üzerine, cinsi ve bedeni yazılacak şekilde ambalajlanarak ilgili birime teslim edilecek.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası
  b) Tarihi ve saati : 30.01.2019 – 10:30
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  İstekliler tüm ürünler için teknik şartnameye uygun birer adet numune getirecek ve ihale saatinden önce idareye tutanak karşılığı teslim edeceklerdir. Numuneler plastik torba, elbise torbası veya kutu içerisinde getirilecek olup, numunelerin üzerinde firma ismi ve hangi ürüne ait olduğu mutlaka yazacaktır. Temizlik ve Teknik personel kıyafetleri için logo/sırt yazısı /renk ve model idarece belirlenecektir. İsteklilerce verilen numuneler idarece görülüp onaylandıktan sonra beden ölçüleri alınarak temin süreci başlatılacaktır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler