• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 791 (24.09.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 791 (24.09.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 791 (24.09.2019)

  ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

  TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAS) 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA

  Ağır Vasıta Şoförü (İş Makinesi, Vinç ve Forklift Operatörü Belgeli) Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası      : 2019/453188

  1-İdarenin

  a)Adresi: SANAYİ MAHALLESİ 104. CAD. (KONYA YOLU ÜZERİ 3. KM.) NO:87 32200 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

  1. b) Telefon ve faks numarası :2462241166-2462241401
  2. c) Elektronik Posta Adresi :7grupmd@teias.gov.tr

  ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2- İhale konusu hizmetin

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Ağır Vasıta Şoförü (İş Makinesi , Vinç ve Forklift Operatör Belgeli) Kiralanması

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. b) Yapılacağı yer : TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü-lsparta, Afyonkarahisar İşletme ve Bakım Grup Başmühendisliği-Afyonkarahisar
  2. c) Süresi : işe başlama tarihi 01.11.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2020

  3-İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü- Sanayi Mah. Eğirdir yolu üzeri 3. km No:87 ISPARTA
  2. b) Tarihi ve saati: 15.10.2019 -10:00
  3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1.        ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5      İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6      Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

  4.2.        Ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

  4.4, Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1.

  Kamu veya Özel Sektörde Sürücülü Araç Kiralama Hizmetleri, Sürücü Kiralama Hizmetlerinden herhangi birisi benzer iş olarak kabul edilecektir.

  5)            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6)            İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7)            İhale dokümanının görülmesi:

  7.1.)       İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  7.2.)       ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8)            Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü- Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9)            İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10)         İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11)         Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  12)         Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13l)        Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14)         Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler