• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 778 (18.09.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 778 (18.09.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 778 (18.09.2019)

  ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ YAPIM İŞİ

  DEVLET HASTANESİ -ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

  ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt Numarası      : 2019/443106

  1-idarenin

  1. a) Adresi : Davraz mah.103.cad.Eğirdir yolu üzeri 32300 Davraz Mah. ISPARTA MERKEZ/ ISPARTA
  2. b) Telefon ve faks numarası : 2462241165 – 2462241334
  3. c) Elektronik Posta Adresi : demirel@yahoo.com.tr

  ç) ihale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

  2-İhale konusu yapım işinin

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Adı: diyaliz ünitesi yapım işi

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. b) Yapılacağı yer : ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ
  2. c) işe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

  ç) işin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

  3- İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer : ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ DAVRAZ MAH 104 CD.EĞİRDİR YOLU ÜZERİ ISPARTA
  2. b) Tarihi ve saati : 26.09.2019 -14:00
  3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyim belgeleri:

  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  Teknik şartname hükümleri geçerlidir

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

  Mezuniyet belgeleri/diplomalar: {mezuniyetBelgeleri}

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  6. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler