• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 758 (12.09.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 758 (12.09.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 758 (12.09.2019)

  AŞI VE İLAÇ ALIMI

  ISPARTA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  AŞI VE İLAÇ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası      : 2019/395356

  1-İdarenin

  1. a) Adresi: KUTLUBEY MAH. MİMAR SİNAN CAD. 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  2. b) Telefon ve faks numarası : 2462116000 -2462120869
  3. c) Elektronik Posta Adresi : ihale@isparta.bel.tr

  Ç) İhale                dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 kalemden oluşan  Aşı          ve           İlaç

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. b) Teslim yeri: VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / SOKAK HAYVANLARI BAKIM VE REHEBİLATASYON MERKEZİ
  2. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden 30 takvim günü içinde Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün belirleyeceği depoya teslim edilecektir. Yükleme, nakliye, indirme ve gösterilen yere yerleştirme yükleniciye ait olup, bu esnada zarar gören ürünler teslim alınmayacaktır.

  3- İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
  2. b) Tarihi ve saati : 19.09.2019 – 10:00
  3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  Veteriner aşı, ilaç ve biyolojik ürünleri için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ruhsatlı Veteriner Ecza Deposu olduğunu kanıtlayıcı belgenin aslı , noter onaylı sureti ihale dokümanı ile birlikte sunulacaktır.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3.     Şekli      ve           içeriği    idari       Şartnamede      belirlenen           teklif     mektubu.

  4.1.4.     Şekli      ve           içeriği    İdari       Şartnamede      belirlenen           geçici     teminat.

  4.1.5. ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  Teklif edilecek ilaçların Ticari İsimleri teklifleri ekinde açıkça belirtilen liste teklif ile birlikte ihale dosyasında sunulacak ve sözleşmeden sonra mal tesliminde de bu belirtilen ürüler teslim edilecektir.

  Yukarıda belirtilen bu belgeleri ihale dosyası ekinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  2. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler