• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 510 (14.07.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 510 (14.07.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 510 (14.07.2020)

  LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ)

  ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

  LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2020/360521

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
  b) Adresi : Sanayi Mah. 142Cad. No:72/B 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462119600 – 2462119604
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz)
  b) Niteliği, türü ve miktarı : 50.000 m3 (metreküp) LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Tedavi ve Reh. Merkezi Eğirdir / ISPARTA
  ç) Süresi/teslim tarihi : Peyderpey Sipariş verilecektir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır. Bitiş süresi 30.06.2021’dir

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.07.2020 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

  İstekli, EPDK’dan almış olduğu ihale tarihinden itibaren minimum 6 ay süresince geçerli “LNG Toptan Satış Lisansı”nın olması gerekmektedir. Ayrıca iletimi ve ikmali yaptıracağı firmanın da EDPK’ dan alınmış, ihale tarihinden itibaren minimum 6 ay süresince geçerli “LNG İletim Lisansı” nın olması gerekmektedir. İstekli firmanın bununla ilgili asıl ve noter onaylı belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. Sözleşme bitim tarihinden önce geçerliliği biten “LNG Toptan Satış Lisansı” ve/veya “LNG İletim Lisansı” belgelerinin geçerlilik süresinin minimum sözleşme süresi kadar uzatılması İstekli tarafından yazılı olarak taahhüt edilerek İDARE’ye teslim edilecektir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
  İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

  Mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,ruhsat veya faaliyet belgeleri ile Teknik Şartnamede izah edilen standartlar ve istenen belgeler geçerlidir.

  4.3.2.
  4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
  İlgili güncel mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,ruhsat veya faaliyet belgeleri ile Teknik Şartnamede izah edilen standartlar ve istenen belgeler geçerlidir.
  4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
  EPDK tarafından verilen lisans belgeleri
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   15. Diğer hususlar:

  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler