• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 485 (07.07.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 485 (07.07.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 485 (07.07.2020)

  MAKİNELİ TOPRAK İŞLEME VE TEL İHATA YAPTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Keçiborlu Orman İşletme Şefliği Suni Gençleştirme Saha Hazırlığı kapsamında makineli toprak işleme ve tel ihata yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2020/335006

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde 75 32200 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462285300 – 2462285310
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu hizmet alımın

  a) Adı : Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Keçiborlu Orman İşletme Şefliği Suni Gençleştirme Saha Hazırlığı kapsamında makineli toprak işleme ve tel ihata yaptırılması
  b) Niteliği, türü ve miktarı : Üretim Artıklarının yığınlanması 15,53 ha, Servis yolu yapımı 0,425 km, Üçlü Riperle Alt toprak İşlemesi 15,53 ha, Gradoni şeklinde toprak işlemesi 3,54 km, aplikasyon 3,54 km, Ahşaplı Dikenli Tel Çit İhatası 1,87 km (KISMI ZAMANLI)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Keçiborlu Orman İşletme şefliği 419 nolu bölme
  ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde işe başlanacaktır.

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.07.2020 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İşletme Müdür Yardımcısı Odası
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler