• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 47 (23.01.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 47 (23.01.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 47 (23.01.2020)

  KÖPEK – KEDİ İÇİN HAZIR KURU MAMA VE KEDİ KUMU ALIMI

  ISPARTA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  KÖPEK – KEDİ İÇİN HAZIR KURU MAMA ve KEDİ KUMU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2020/26886

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ISPARTA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : KUTLUBEY MAH. MİMAR SİNAN CAD. 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462116000 – 2462120869
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : KÖPEK – KEDİ İÇİN HAZIR KURU MAMA ve KEDİ KUMU ALIMI
  b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 62.000 kğ. Yetişkin/Yavru Köpek – Kedi Maması ve 2.000 Litre Kedi Kumu Alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / HAYVAN BARINAĞI
  ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işin teslim süresi olan 30 (otuz ) takvim günü içerisinde ihale konusu mallar Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce belirleyeceği alanı/alanlara teslim edilecektir.Sipariş verilen her parti aynı gün içerisinde teslim edilecektir
  d) İşe başlama tarihi : özleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanır

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.02.2020 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ISPARTA BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

  Teklif edilecek ürünle ilgili İthalat Uygunluk Belgesi Veya  Yem İşletme Onay Belgesi  aslı yada noter onaylı sureti ibraz edilmelidir.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
  İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

  İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

  a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

  b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

  c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

  ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

  Bayi İse Bayilik Belgesi İle Bayisi Olduğu Üretici Firmaya Ait  “Yem İşletme Onay Belgesi ” ile yukarıda  belirtilen evrak/evraklar ile ibraz edilmelidir

  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  Teklif edecekleri mamalarla ilgili olarak teknik şartnamedeki özellikleri sağladığını gösteren katalog/broşürler teklif ekinde sunulacaktır.Kedi ve Köpek mamaları içerikleri itibari ile teknik şartnameye uygunluğunun yanı sıra kedi ve köpeklerin severek yiyeceği aroma ve lezzette olacaktır.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
   6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
   15. Diğer hususlar:

  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler