• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 335 (22.04-27.04.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 335 (22.04-27.04.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 335 (22.04-27.04.2019)

  İLAN

  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından

   

   

  Sıra
  No
  İhale Edilecek Yerin adı,
  İhale Tarihi ve Saati,
  İhalenin Yapılacağı Yer
  Kiraya Verilecek Taşınmaza ait Bilgiler,
  Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Tutarı
  1 Balık Üretim Havuzları ve Tesis Yeri
  03.05.2019 saat:10.30
  ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Toplantı Odası
  Üniversitemiz Aksu Süreyya Mehmet Demiraslan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesinde Aksu İlçesi, Yenice Mahallesi, Köy önü Mevkii, 23 Pafta, 4172-4173 parseller üzerinde bulunan ve mülkiyeti Süleyman Demirel Üniversitesi ve Aksu Belediyesine ait olup tarafımıza tahsisi yapılan toplam 6.604 m² yüzölçümlü alan Balık Üretim Havuzları ve Tesis Yeri olarak kullanılmak üzere  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Telif Usulü ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir.
  İlk yıl muhammen bedeli KDV hariç 18.000,00 TL, Geçici teminat Tutarı 540,00 TL dir.

   

  1- Üniversitemizin tasarrufunda bulunan  ve yukarıda  nitelikleri  belirtilen  taşınmaz,  hizasında belirtilen yüzölçümü, süre ve tahmini bedel ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi   gereğince Açık Teklif Usulü ile  tabloda belirtilen gün ve saatte kiraya verilecektir.

  2- Şartname ve eklerini almak zorunludur. Şartname ve eklerini istekliler ISUBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait ve aşağıda bilgileri verilmiş olan ilgili hesabına 50,00 TL şartname bedeli yatırmak ve dekontunu ibraz etmek koşulu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından temin edebilirler.

  3- İhaleye Katılacak İsteklilerin İhâleye Katılabilmeleri İçin Aşağıda Sayılan Belgeleri Teklifleri Kapsamında Sunmaları Gerekir:

  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

  • Gerçek kişi katılması halinde;
   1. Onaylı nüfus kayıt örneği ve yasal yerleşim yeri belgesi,
   2. Yapılacak tebligatlar için Türkiye’deki adres beyanı,(Ek-1)
   3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
   4. İlk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait adli sicil kaydı belgesi sunulması gerekmektedir.
  • Tüzel kişi katılması halinde;
   1. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   2. İlgisine göre tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler
   3. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,
   4. Yapılacak tebligatlar için Tüzel Kişiliğin Türkiye’deki adres beyanı (Ek-1)
   5. İlk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait şirket sahibi, ortakları ve tüzel kişiliği temsil eden yetkilileri de dahil olmak üzere adli sicil kaydı belgesi sunulması gerekmektedir.
  • Adli sicil kayıtlarından, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105, 141,142, 148, 149, 155, 157, 158, 185, 186, 187, 188, 194,195, 220, 247, 250, 252, 299 300, 301, 302, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 ncı maddelerinde yer alan suçlardan hüküm verilmediği anlaşılması gerekir.
  • Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
  • İlk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösterir belge. (Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde limit ve sınır değerlendirilmesi yapılacaktır.)
  • İlk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığını gösterir belge. (Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde limit ve sınır değerlendirilmesi yapılacaktır.)
  • Üniversitemiz kullanımındaki taşınmazlarda hâlihazırda kiracı olanlar ile daha önce kiracı olanların bu kiralamalarla ilgili Üniversitemize borcu bulunmadığına dair, ilk ilan veya ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış yazı.
  • Üniversitemiz kullanımındaki taşınmazlarda herhangi bir kiracılık ilişkisi kurulmamış kişiler için Ek-2’de yer alan taahhütname.
  • Ek-3’ye uygun düzenlenmiş ve yetkili kişi/kişilerce imzalanmış teklif mektubu.
  • Kıymet Takdir Komisyonunca tahmin edilen 000,00 TL kira bedelinin %3 tutarı olan 540,50 TL geçici teminat alınacaktır.

  Geçici teminat Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T. Halk Bankası S. Demirel Üni. Şubesi (1339) IBAN: TR64 0001 2001 3390 0004 0000 01 (Kaymakkapı Vergi Dairesi No: 4661242686) numaralı hesabına yatırılacaktır. Yatırıldığına dair banka dekontu veya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından muhasebe işlem fişi alınacaktır. Alınan banka dekontu veya muhasebe işlem fişi teklif zarfı içine konulacaktır. Banka teminat mektubu, iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge olarak verilecek geçici teminatlar; Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olacak ve bu belgeler teklif zarfı içine konulacaktır.

  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83, 84 ve 85 inci maddelerinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 ve 252 nci maddelerinde belirtilen suçlar ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10, 11 ve 53 üncü maddelerinde belirtilen suçları işlemediğine dair taahhütname, ( Ek-4)
  • Kira Şartnamesinde yeralan ve Aksu Süreyya Mehmet Demiraslan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ait özel şartlarının tamamının kiralama süresi boyunca kabul edildiğine dair Ek-5’de yer alan taahhütname.

  Not: Şartnamenin 4. Maddesi gereği 50,00 TL (ellilira) bedel karşılığı şartnamenin satın alınması zorunludur.

  Bu sebeple yukarıda belirtilen IBAN numarasına şartname bedeli yatırırken işin konusu, (Balık Üretim Havuzları ve Tesis Yeri Kantin Kiralama İhalesi için şartname bedeli, geçici teminat bedeli ayrı ayrı yazılacak şekilde) Ad Soyad, Vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası vb. bilgileri belirtmeniz önemle rica olunur.

  İbraz edilecek Ek-1 Ek2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Şartname içerisinde mevcut olup Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından temin edilebilir.

         İsteklilerin yukarıda yazılı belgelerin (teklif dosyasını) aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ihâle saatine kadar ISUBÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama ve Satış Şubesine vermeleri gerekmektedir.

  Hazırlanan belgeler ihale saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir.

  İhale ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Toplantı Odasında yapılacaktır.

  (Not: ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta SDÜ Doğu Yerleşkesinde bulunmaktadır.)

  Kira bedelinde KDV hariçtir.

  Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

  İLAN OLUNUR

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler