• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: (17.03-20.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: (17.03-20.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: (17.03-20.03.2020)

  İLAN

  Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü

  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından

   

   

  SIRA
  NO
  İhale Edilecek Yerin adı,
  İhale Tarihi ve Saati,
  İhalenin Yapılacağı Yer
  Satışı Yapılacak Taşınmaza ait Bilgiler,
  Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Tutarı
  1 Daire
  31.03.2020 saat:14.00
  SDÜ Rektörlük İhale Odası
  Mülkiyeti Üniversitemize ait olan Isparta ili Merkez ilçesi Çünür Mahallesi M25-a-16-c-2-a pafta 8361 ada 5 parsel üzerinde 7 inci kat 7 numaralı 125,00 m2  yüzölçümlü taşınmazın (daire) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü satış ihalesi gerçekleştirilecektir.
  Muhammen bedeli KDV (%1) hariç 321.782,18 TL, geçici teminat tutarı 9.653,47 TL dir.

   

  1- Şartname ve eklerini almak zorunludur. Şartname ve eklerini istekliler SDÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 50,00 TL şartname bedeli yatırmak ve dekontunu ibraz etmek koşulu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama ve Satış Şubesinden temin edebilirler.

  3- İhaleye Katılacak İsteklilerin İhâleye Katılabilmeleri İçin Aşağıda Sayılan Belgeleri Teklifleri Kapsamında Sunmaları Gerekir:

  a- Genel Sunulması Gereken Belgeler:

  • Gerçek kişi katılması halinde;
   1. Onaylı nüfus kayıt örneği ve yasal yerleşim yeri belgesi,
   2. Yapılacak tebligatlar için Türkiye’deki adres beyanı,(Ek-1)
   3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Tüzel kişi katılması halinde;
   1. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   2. İlgisine göre tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler
   3. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,
   4. Yapılacak tebligatlar için Tüzel Kişiliğin Türkiye’deki adres beyanı (Ek-1)
  • Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
  • Üniversitemize borcu bulunmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 15 gün öncesi tarihli Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış yazı.
  • Ek-2’ye uygun düzenlenmiş ve yetkili kişi/kişilerce imzalanmış teklif mektubu.
  • Şartname ve eklerini satın aldığına dair makbuz.
  • Kıymet Takdir Komisyonunca tahmin edilen KDV (%1) hariç 321.782,18 TL satış bedelinin %3 tutarı olan 653,47 TL geçici teminat alınacaktır.

  Geçici teminat nakit olarak SDÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da Ziraat Bankası Isparta Merkez Şubesi nezdinde bulunan 44807896-5723 (Kaymakkapı Vergi Dairesi 7350555907, IBAN: TR060001000132448078965723) numaralı hesabına yatırılabilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılması halinde vezne alındı makbuzu, banka hesabına yatırılması halinde ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından muhasebe işlem fişi alınacaktır. Alınan vezne alındı makbuzu veya muhasebe işlem fişi teklif zarfı içine konulacaktır.

  Banka teminat mektubu,  iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge olarak verilecek geçici teminatlar;  Şartnamenin 13 üncü maddesinde belirtilen şartlara haiz olacak ve bu belgeler teklif zarfı içine konulacaktır.

   

  İsteklilerin yukarıda yazılı belgelerin (teklif dosyasını) aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ihâle saatine kadar SDÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama ve Satış Şubesine vermeleri gerekmektedir.

  Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

  İLAN OLUNUR

   

   

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler