• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 1016 (02.12.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 1016 (02.12.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 1016 (02.12.2019)

  YAZARKASALI OTOPARK YAZILIMLI EL TERMİNALİ ALIM İŞİ

  ISPARTA BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
  YAZARKASALI OTOPARK YAZILIMLI EL TERMİNALİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/620991

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : KUTLUBEY MİMAR SİNAN 1 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462116000 – 2462120869
  c) Elektronik Posta Adresi : ihale@isparta.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 adet Yazarkasalı Otopark Yazılımlı El Terminali (Maliyeden Onaylı) Alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Isparta Belediyesi İşletme Müdürlüğü
  c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlamış kabul edilecek olup,işin teslim süresi iş başlama tarihinden itibaren 7 (yedi) takvim günüdür.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
  b) Tarihi ve saati : 09.12.2019 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  Teklif edilecek olan Yazar Kasaların Gelir İdaresi Başkanlığından onaylı olduğuna dair belgenin aslı ya da noter onaylı sureti

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
  Teklif edilecek cihazlar GİB den onaylı olup, en az 2 (iki) yıl üretici firma garantili olmalıdır. Ayrıca garanti süresinin bitiminden itibaren 10 (on) yıl yedek parça temini garantisi olmalıdır.

  Garanti kapsamına giren arızalarda ürünün arızasının giderilmesi için sure 20 (yirmi) iş gününü geçmeyecektir. Firma işlerin aksamaması için bu gibi durumlarda geçici olarak yerine aynı görevi yapabilecek üründen bırakmalıdır.

  Bu şartnamede belirtilen tüm yazılımlar kurumumuzda kullanıldığı sürece süresiz kullanım hakkına sahip olacaktır. Lisansları kurumumuza ait olacaktır. Yüklenici 1 yıl süre ile tüm yazılım ve sistemde yapılacak güncelleştirmeleri ücretsiz yapacaktır.

  Donanımlar ile ilgili garanti şartları ve süreleri içinde olabilecek arıza onarımlarının veya parça değişimleri (Kullanıcı hataları dışındaki arızalar) ücretsiz olarak yapılacaktır.

  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  Teklif edilecek ürünün taşıdığı özelliklerin belirtildiği ve  teknik şartnameye cevapları , ihale kapsamında teklif edilecek ürüne dair Marka ve Model de  teklif ekinde ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler