• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002952 (23.11.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002952 (23.11.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002952 (23.11.2020)
  ISPARTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AV KORUMA GÖREVLİSİ VE SAHA BEKÇİSİ KIYAFET ALIM İŞİ

  TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Isparta Şube Müdürlüğü Av koruma görevlisi ve saha bekçisi kıyafet alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2020/635667

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde No:71 Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içi MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462287463 – 2462285396
  c) Elektronik Posta Adresi : burdur.dkmp@tarimorman.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : Av Koruma Görevlileri Kıyafet Yönetmeliği kapsamında 24 Kalem Halinde Muhtelif Giyim Eşyası Alım İşi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Isparta Şube Müdürlüğümüzün Bahçelievler Mahallesi 102 Cad. no:71 Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içi Merkez/ISPARTA adresinde bulunan hizmet binasına teslim edilecektir. (her bir personel için ayrı ayrı paketlenmiş olarak)
  c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına takiben 1 gün içinde, İdare tarafından giyim malzemesi verilecek personel listesi ve beden ölçüleri ile ayakkabı numaraları Yükleniciye bildirilecektir. Ürünler kişi ölçeğinde paketlenecek olup üzerlerine isimleri yazılı olarak sözleşmenin imzalanmasına takiben 10 gün içinde tamamı teslim edilecektir.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Isparta Şube Müdürlüğümüzün Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde No:71 Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içi Merkez/ISPARTA adresindeki hizmet binası toplantı salonu.
  b) Tarihi ve saati : 01.12.2020 – 11:00

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  İsteklilerce teklif edilecek ürünlerle ilgili her ürün için birer adet numune tekliflerlerle beraber sunulacaktır. Verilen numuneler üzerinde teklif veren firmanın adı ve teklif cetveli doğrultusunda malzeme cinsi mutlaka belirtilecektir. (etiketlenecektir.) Numunesi sunulamayan ürünlerin (belli bir marka ürün olması halinde) teknik özelliklerini gösterir katalog sunulması yeterlidir. Numuneler üzerinde, teknik şartnamede belirtilen özelliklere istinaden yapılacak asgari yeterlilik değerlendirilmesi yapılacak olup yetersiz bulunan İsteklilerin teklifleri reddedilecektir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta Şube Müdürlüğümüzün Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde No:71 Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içi Merkez/ISPARTA adresinde bulunan hizmet binası ihale salonuna teslim edilecektir. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler