• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002952 (19.11.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002952 (19.11.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002952 (19.11.2020)
  2 ADET SKORBORD VE 1 ADET OYUNCU DEĞİŞTİRME PANOSU
  ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

  2 Adet Skorbord ve 1 Adet Oyuncu Değiştirme Panosu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2020/627288

   

  1-İdarenin
  a) Adı : ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi : KEPECI MAH. 116 CADDE NO:12 32300 İSTASYON ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462184160 – 2462238255
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : 2 Adet Skorbord ve 1 Adet Oyuncu Değiştirme Panosu
  b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Tam renkli dış mekân kullanımına uygun (full- color) LED Futbol Skorbordu ve skorbordu taşıyacak metal sistem (montajı ile beraber) 1 Adet Çok amaçlı Salon Skorbordu 1 Adet LED Futbolcu Oyuncu Değiştirme Panosu
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tam renkli dış mekân kullanımına uygun (full- color) LED Futbol Skorbordu ve skorbordu taşıyacak metal sistem ve LED Futbolcu Oyuncu Değiştirme Panosu :(Kepeci Mah. 116. Cad. No:12 Atatürk Stadyumu ISPARTA) Çok amaçlı Salon Skorbordu: (Davraz Spor Salonu Davraz Kayak Merkezi Çobanisa Köyü Mevkii ISPARTA)
  ç) Süresi/teslim tarihi : 20.12.2020 TARİHİNE KADAR İHALEDE YER ALAN KALEMLERİN TAMAMI ÇALIŞIR VAZİYETTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imza

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.11.2020 – 11:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Kepeci Mah. 116. Cad. No:12 ISPARTA

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  Teklif edilen tüm kalemler için katalog veya fotoğraflar Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim süresi içerisinde imzalı ve kaşeli olarak idareye teslim edilecektir.

  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler