• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002952 (07.10.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002952 (07.10.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002952 (07.10.2020)
  İHALE İLANI
  GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONELLERİNE AİT 7 KISIM 11 KALEM KIYAFET VE TEÇHİZAT ALIMI
  İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  Güvenlik Görevlisi Personellerine Ait 7 Kısım 11 Kalem Kıyafet ve Teçhizat mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2020/525022

   

  1-İdarenin
  a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
  b) Adresi : Bati Yerleskesi Çünür 32260 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462111625-1890 – 2462111690
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : Güvenlik Görevlisi Personellerine Ait 7 Kısım 11 Kalem Kıyafet ve Teçhizat alımı
  b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kısım 11 Kalem Güvenlik Görevlisi Personellerine Ait Kıyafet ve Teçhizat Alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez Deposu
  ç) Süresi/teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresine ilişkin düzenlemeler alıma konu Teknik Şartnamede belirtildiği üzere idarenin siparişine müteakip (izleyen) 45 ( kırbeş) takvim günü içinde tek parti halinde teslim edilmelidir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 1 (bir) gün içinde

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.10.2020 – 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  İhale tarih ve saatinden sonra teklif değerlendirme aşamasında isteklilerden her bir ürün için birer adet / çift  numune talep edilecek ve istekliler  idaremizce belirlenecek süre içinde ihale komisyonuna numunelerini sunacaktır. Sunulan numunelerin üzeri etiketlenecek, etikette firmanın kaşe bilgileri olacak ve hangi  kısıma / kaleme ait olduğu belirtilecektir.
  Teklif edilen ürünlerin ihalenin değerlendirilmesi aşamasında veya ihale uhdesinde kalan isteklinin ürünleri teslim etmesi sonrası muayene ve kabul  aşamasında  gerek duyulması halinde, laboratuvar tahlil, test, analiz ve bunlara ait tetkik işlemleri Üniversitemiz ilgili birimleri başta olmak üzere kamu kurum kuruluşları ile özel sektöre yaptırılabilir.

  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye  sadece  yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler