• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:340 (24.04.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:340 (24.04.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:340 (24.04.2020)

  MADENİ YAĞ

  ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  MADENİ YAĞ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2020/213294

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462116000 – 2462120869
  c) Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : Çeşitli tür ve miktarda 16 kalem madeni yağ alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi
  c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecektir. İhale konusu mallar 30 (otuz) takvim günü içerisinde Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi`ne yüklenici tarafından tek seferde veya pey der pey teslim edilecektir .

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
  b) Tarihi ve saati : 08.05.2020 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  1-Madeni yağlar şartname eki listesindeki SAE normlarına uyacaktır.

  2-İstekliler teklif eklerinde, verecekleri madeni yağların performanslarını ( APİ, MB, MİL) ve fiziksel değerlerini belirten, tasdikli belgeleri vereceklerdir. Bu belgeleri ihale dosyası ekinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Performansı istenenden düşük olanlar değerlendirilmeyecek, aynı veya yüksek olanlar değerlendirilecektir.

  3-İstekliler verecekleri yağların ticari isimlerini teklifleri ekinde açıkça belirteceklerdir.

  4-Teslim edilecek yağlar 2019-2020 Yılı içerisinde imal edilmiş olacaktır.

  5-Teklifte sunulacak ürünlerin özellikleri ekli teknik  şartnamedeki değerlerin altında olmayacaktır.

  6-Teklifte belirtilen madeni yağların cinsine göre API ve GL değerleri bir üst sınıf olan yağlar teklif edilebilecektir

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Nakit olarak yatırılacak Geçici teminatın yatırılacağı idare hesap numarası T.C.Ziraat Bankası Isparta Mer. Şubesi Isparta Bel. TR 54 0001 0001 3236 3135 7950 05 nolu hesabı

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler