• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 732 (04.09.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 732 (04.09.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 732 (04.09.2019)

  MAKİNE VE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

   

  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

                                               İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

  ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 27 KALEM (TOPLAM 70 ADET) MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/418030

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi 102 nci Cadde No: 24 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 02462118500 – 02462283006
  c) Elektronik Posta Adresi : atilgankunt@isparta.edu.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : Özellikleri Teknik Şartnamede belirtilen, 27 farklı Kalemden oluşan 70 Adet Makine Ve Teçhizat Alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
  c) Teslim tarihi : Her bir kısımda belirlenmiş, her makine ve teçhizat için Teknik Şartname içeriğinde aranan standartlara uygun olarak, ürünün/malın montajı yapılarak teslim edilmesi öngörülüyor ise Yüklenici malı (ürünü) 30 takvim gününde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesine teslim ederek yerinde montajını yapacaktır.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rektörlük İhale Odası
  b) Tarihi ve saati : 26.09.2019 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
  4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

  a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

  b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

  c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

  ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

  d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve adayın veya isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler,

  e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,

  f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

  g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşlarca verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgeleri,

  ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

  4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
  Her bir kısımda belirlenmiş, her makine ve teçhizat için Teknik Şartname içeriğinde istenen Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ait belgeler  ihale dosyasında  sunulmalıdır. 
  4.3.4.
  4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
  Her bir kısımda belirlenmiş, her makine ve teçhizat için Teknik Şartname içeriğinde aranan standartlara uygun olmalıdır ve standartlara ait belgeler ihale dosyasında  sunulmalıdır. 
  4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  İstekliler teklif ettikleri makine ve teçhizat için teknik şartnameye uygun olduğunu gösteren yazılı açıklamalarını her bir kısım için imzalı ve kaşeli olarak sunacaklardır. Teklif edilen makine ve teçhizatın teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teknik şartnameye uygunluk yazısı ile birlikte ürünün detaylı teknik özelliklerini gösteren orijinal fotoğraflı katalog veya istekli tarafından şartnameye uygun olarak hazırlanmış tanıtım materyallerinin sunulması zorunludur. Hazırlanmış tüm eğitim ve alıştırma kitapları Türkçe ve/veya İngilizce (onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte) olarak istekliler tarafından ihale dosyasında  idareye sunulmalıdır. ( Katolog veya diğer dökümanlar, CD veya DVD olarak da ihale dosyasında idareye sunulabilir.)

   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.

  Her bir kısım için teknik şartnamede özellikleri belirtilen mal/ürünün özelliğine uygun olarak, Her türlü mekanik ürün ve parçaları ile birlikte, “Bilgisayar Destekli Nümerik Kontrol” olarak da adlandırılan CNC kontrol üniteleri, cihaz / makina/ teçhizat/ ekipman/ laboratuvar cihazı, elektriksel deney seti, elektrik ve elektronik cihaz/ makine/ teçhizat/yedekparça, bilgisayar donanımları, bilgisayar çevre birimleri, bilgisayar yazılım ve Endüstriyel sanayi tipi makineleri imalat/satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler