• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 623 (24.07.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 623 (24.07.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 623 (24.07.2019)

  İHALE İLANI

  BOYA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

  ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

  ISPARTA MERKEZ VE KÖY İLKOKULLARINA-ORTAOKULLARINA İÇ CEPHE BOYA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/335488

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : Istiklal Mahallesi 105.Cad.NO:52 32100 MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462803200 – 2462803278
  c) Elektronik Posta Adresi : ispartamem@meb.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

   

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : Boya Alım İşi, Su Bazlı Mat İç Cephe Boyası 35.000 kg., Sentetik Esaslı Boya 15.000 kg.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Deposu
  c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 10 gün içinde işe başladıktan sonra, 30 gün içinde idarenin belirleyeceği tarihlerde ve istediği miktarda mal teslim edilecektir.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımlar ve İnşaat, Emlak Şube Müdürlüğü İhale ve Toplantı Salonu
  b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 – 10:30
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1.
  4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
  Boyalar TSE belgeli olacaktır.
  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde boya numunelerinin TSE’de analizleri yaptırılacak olup analizlerle ilgili tüm giderler yükleniciye ait olacaktır. Uygun olmayan boyalar şartnameye uygun olan boyalarla analizi yapıldıktan sonra değiştirilecek olup bununla ilgili tüm giderler yükleniciye ait olacaktır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımlar ve İnşaat, Emlak Şube Müdürlüğü İhale ve Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler