• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 569 (24.05.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 569 (24.05.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 569 (24.05.2018)

  ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
  Isparta Eski Devlet Hastanesi Binası yıkım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  1-İdarenin
  a) Adresi : Sanayi Mah. 142Cad. No:72 ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462119600 – 2462119604
  c) İhale dokümanının görülebileceği adres : İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimi

  2-İhale konusu İşin

  a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüze ait Isparta İli Merkez ilçe Keçeci Mahallesi Yokuşbaşı Sokak 59 pafta,277 ada,7 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan eski Devlet Hastanesi yapı ve tesislerinin Yıkımı
  b) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 3 gün içerisinde işe başlanılacaktır.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Sanayi mahallesi 142.cadde No:72/B Merkez- ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 05.06.2018 – 10:00
  4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.2 Geçici Teminat belgesi

  4.3 Şartname bedeli ödeme makbuzu.

  4.4 Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

  4.5 Faaliyeti gereği bağlı olduğu Ticaret odası veya meslek odası  belgesi.

  5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 100 TL nin aşağıda belirtilen ıban numarasına yatırdığına dair dekont u sunarak  İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
  5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı -Sanayi mahallesi 142.cadde No:72/B Merkez- ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

   7. Bu işin tahmini bedeli 465.000,00-TL olup geçici teminat tutarı 93.00,00-TL dir.

  İsteklilerin Bu bedeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Isparta Merkez Şubesi nezdindeki TR52 0001 2009 5450 0016 0001 85 ıban nolu hesaba yatırması veya teminat kabul edilen diğer değerleri vermesi gerekmektedir.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler