• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 502 (10.07.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 502 (10.07.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 502 (10.07.2020)

  5 KISIM GIDA MADDELERİ

  ANADOLU LİSESİ-TENZİLE ERDOĞAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

  5 KISIM GIDA MADDELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2020/351376

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : DAVRAZ MAHALLESI – IL ÖZEL IDARE KARSISI MIKROS KAVSAGI YANI 00 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462327977 – 2462231887
  c) Elektronik Posta Adresi : 757950@meb.k12.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KISIM GIDA MADDELERİ ALIMI 1. KISIM ( YAŞ SEBZE VE MEYVE GRUBU), 2. KISIM (KURU GIDA GRUBU), 3. KISIM (MANDIRA, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GRUBU), 4. KISIM (ET, TAVUK VE BALIK ÜRÜNLERİ GRUBU), 5. KISIM (UNLU İŞLENMİŞ MAMÜLLER GRUBU)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : TENZİLE ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ OKUL PANSİYONU
  c) Teslim tarihi : Sözleşme konusu mal idarenin uygun gördüğü zamanlarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı süresi boyunca ihtiyaca göre her kısım mal kısım kısım (Peyderpey) uygun görülen mesai gün ve saatlerinde teslim edilecektir.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : TENZİLE ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ (DAVRAZ MAH. 3993 SOK. NO:14 SÜLEYMAN DEMİREL EĞİTİM KOMPLEKSİ MERKEZ/ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 11.08.2020 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TENZİLE ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ (DAVRAZ MAH. 3993 SOK. NO:14 SÜLEYMAN DEMİREL EĞİTİM KOMPLEKSİ MERKEZ/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler