• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 35 (17.01.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 35 (17.01.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 35 (17.01.2020)

  108 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

  ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

  108 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2020/20932

  1-İdarenin

  1. a) Adresi : Sanayi Mah. 142 Cad. No:72/B 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  2. b) Telefon ve faks numarası : 2462119600 – 2462119604
  3. c) Elektronik Posta Adresi : isparta.satinalma@saglik.gov.tr

  ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu kalın

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 108 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. b) Teslim yeri : Isparta il Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimler
  2. c) Teslim tarihi : Malın/işin teslim süresi 7 gündür. Yüklenici sözleşme süresince sağlık tesislerinin ihtiyaç durumu, stok durumu ve ilgili genelgeler uyarınca sağlık tesisleri tarafından yazılı olarak yapılacak sipariş taleplerine göre peyder pey mal teslimi yapacaktır. Yazılı yapılacak olan sipariş talepleri yüklenicinin tebligatı aldığı tarihi izleyen 7 gün içinde yerine getirilecektir.

  3- ihalenin

  1. a) Yapılacağı yer : Sanayi Mah.142 Cad. No:72/b Merkez / ISPARTA
  2. b) Tarihi ve saati : 11.02.2020 -10:00
  3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  İstekliler Teklif ettikleri ürünlere ait numuneleri Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Ayniyat Birimine Teslim edecek ve numune teslim tutanağı teklif zarfına konulacaktır. Numune verilemeyen kısımlar için Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf vb. ihale dosyasına konulacaktır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  2. İhale dokümanının görülmesi:

  7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta il Sağlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  5. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler