• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 284 (31.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 284 (31.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 284 (31.03.2020)

  ORmaNCıLıK ÇaLıŞmaLaRıNıN taKİBİ
  ve KONtROLÜ HİZmetİ aLıNaCaKtıR

  ORmaN BÖLGe mÜdÜRLÜĞÜ-ıSPaRta dİĞeR ÖZeL BÜtÇeLİ KURULUŞLaR
  ORmaN GeNeL mÜdÜRLÜĞÜ
  Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta, Eğridir, Sütçüler, Dinar İşletme Müdürlüklerin 2020 Yılı
  programında bulunan Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza sahalarında Kontrolörlük ve teknik danışmalık
  Hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

  ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ay-
  rıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN :2020/171595
  1-İdarenin
  a) Adı :ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL
  BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi :BAHÇELEVLER MAHALLESI Istanbul Caddesi 75 32100
  BAHÇELİEVLER ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

  c) Telefon ve faks numarası :2462285300 – 2462285310
  ç) İhale dokümanının görülebileceği
  ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
  internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
  2-İhale konusu hizmet alımın
  a) Adı :Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta, Eğridir, Sütçüler,
  Dinar İşletme Müdürlüklerin 2020 Yılı programında bulunan
  Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza sahalarında Kontrolörlük ve
  teknik danışmalık Hizmet alımı işi

  b) Niteliği, türü ve miktarı :Isparta,Eğridir, Sütçüler, Dinar İşletme Müdürlüklerinin 2020 Yılı
  İçerisinde, toplam 5739 ha. sahada Ağaçlandırma ve Toprak
  Muhafaza sahalarında teknik danışmanlık ve kontrolörlük hizmet
  alımı işi (KISMİ ZAMANLI)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
  idari şartnameden ulaşılabilir.

  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :ISPARTA, EĞİRDİR, SÜTÇÜLER, DİNAR ORMAN İŞLETME
  MÜDÜRLÜKLERİ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ AĞAÇLANDIRMA
  VE TOPRAK MUHAFAZA SAHALARINDA
  ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 7(yedi) aydır
  d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
  3-İhalenin
  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :22.04.2020 – 10:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri
  (e-tekliflerin açılacağı adres) :IspartaOrmanişletmeMüdürlüğüMüdürYardımcısıodası-FevziCEYLANİ
  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsur-
  lara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel ola-
  rak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

  İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve
  Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına
  giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin
  5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık
  hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve

  yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine daya-
  narak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönet-
  meliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli,

  Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sa-
  halarına girmektedir. İhale dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.

  İhale konusu danışmanlık hizmet alımı; 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman En-
  düstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre yapıldığından; aday veya

  ihale istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; konusu işin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde

  belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu göste-
  ren, 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için dü-
  zenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi

  Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
  ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

  Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Ga-
  zeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
  hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
  serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
  tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
  40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.
  1-Ağaçlandırma(. Ağaçlandırma tesis ve bakım, Rehabilitasyon sahalarının tesis ve bakımı,) erozyonla

  mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı,Toprak Muhafaza , entegre havza ıslahı ve kırsal kal-
  kınma plânlama proje ve uygulamalarının teknik denetimi ve kontrolü.

  2-Ağaçlandırma ve Silvikültür Danışmanlık Hizmet Alımı İşleri
  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-
  imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
  e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
  sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
  ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
  nat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78

  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklif-
  leri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. v.N: 284 / 31.03.2020

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler