• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: (22.03.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: (22.03.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: (22.03.2019)

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MALZEME ALIMI İŞİ

  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MALZEME ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2019/116464

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 0 246 211 18 75 – 0 246 211 18 77
  c) Elektronik Posta Adresi : yitdb@sdu.edu.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 kısım 102 kalem elektrik malzemesi alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yeri : Malzemeler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğünün ilgili depolarına teslim edilecektir. Malzeme teslimi sırasında Üniversitemiz araç parkından kullanılacak olan iş makinalarının kiralama ücretleri yükleniciye aittir.
  c) Teslim tarihi : Firma, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren (30) otuz gün içinde mesai saatleri içerisinde muayene kabul komisyonunun hazır bulunması ile malzemeler idareye teslim edecektir. Malzemelerin teslimi sırasında kullanılacak iş makinelerinin kiralama ücretleri yükleniciye ait olacaktır.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi- ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 02.04.2019 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  Katalog ve Numune istenilen malzemelerde Firmanın adı, kısım adı ve sıra numaraları belirtilerek işaretlenecektir.

  Teklif edilen malzemenin teknik şartnamede istenen özellikleri karşıladığını açıkça gösteren belgeler katalog olarak kabul edilecektir.

  Fiyat listesi, fiyat broşürü gibi belgeler katalog olarak kabul edilmeyecektir.

  NUMUNE İSTENİLECEK MALZEMELER

  1. KISIM – AMPUL-ARMATÜR – BALAST GRUBU 

  Sıra No Malzeme Adı Numune
  1 18 W Fluoresan Ampul Beyaz 1 adet Ürün numunesi
  2 10 W LED Ampul E 27 Duy Beyaz 1 adet Ürün Numunesi
  21 4 x 18 W Duy Kovanı 1 adet Ürün Numunesi
  22 4 X 18 W Duy Takımı 1 adet Ürün Numunesi
  24 4 x 18 W Elektronik Balast 1 adet Ürün Numunesi
  29 Starter S2 (4X22W) 1 adet Ürün Numunesi
  30 Starter S10 (4X65W) 1 adet Ürün Numunesi

  2. KISIM – KABLO – KABLO KANALI – TESİSAT MALZEMELERİ GRUBU

  Sıra No Malzeme Adı Numune
  4 1 x 2,50 mm² H 07Z1-U Kablo Marka ve özelliği görülecek şekilde en az 20 cm uzunlukta numune
  6 1 x 6 mm² H 07Z-K Kablo Marka ve özelliği görülecek şekilde en az 20 cm uzunlukta numune
  24 14 mm PE Kangal Boru HF Alev yaymayan Marka ve özelliği görülecek şekilde en az 20 cm uzunlukta numune

  3. KISIM-FİŞ-PRİZ-ANAHTAR-SİGORTA-RÖLE-KONTAKTÖR GRUBU

  Sıra No Malzeme Adı Numune
  1 Sıva Altı Komütatör Anahtar 1 adet Ürün Numunesi
  4 Sıva Üstü Nemli Yer Normal Anahtar 1 adet Ürün Numunesi
  8 Topraklı Eğik Fiş 1 adet Ürün Numunesi
  26 1 X 16 A W Otomat Sigorta C Tipi 1 adet Ürün Numunesi

  KATALOG İSTENİLECEK MALZEMELER

  1. KISIM-AMPUL – ARMATÜR – BALAST GRUBU

  Sıra No Malzeme Adı Katalog
  5 1 x 18 W Fluoresan Armatür Komple Ürün Kataloğu
  9 1x 36 W Etanj Fluoresan Armatür Ürün Kataloğu
  11 Hareket Sensörlü Armatür Sıva Üstü 300 mm 360° Ürün Kataloğu
  12 Sıva Üstü Aplik E 27 Duy. Ürün Kataloğu
  14 150 W Yol Aydınlatma Armatürü Komple. Ürün Kataloğu
  16 400 W Metal Halide Armatür Komple. Ürün Kataloğu
  17 15 W LED Panel Armatür. Ürün Kataloğu
  20 48 W LED Sürücü DC 120 – 170 V / 290 mA Ürün Kataloğu

  2. KISIM – KABLO – KABLO KANALI – TESİSAT MALZEMELERİ GRUBU

  Sıra No Malzeme Adı Katalog
  5 1 x 4 mm² H 07Z1-U Kablo Ürün Kataloğu
  7 1 x 10 mm² H07Z-K Kablo Ürün Kataloğu
  10 3 x 1,5 mm² HO52XZ1-F Kablo Ürün Kataloğu
  14 3 x 25 + 16 mm² N2XH Kablo Ürün Kataloğu
  19 25 X 25 mm Kablo Kanalı Dıştan Kapaklı Ürün Kataloğu
  21 16 X 16 mm Yapışkan Bantlı Kablo Kanalı Ürün Kataloğu
  28 Isı Büzüşmeli Boru 45 – 13 mm ø 1 metre Ürün Kataloğu

  3. KISIM-FİŞ-PRİZ-ANAHTAR-SİGORTA-RÖLE-KONTAKTÖR GRUBU

  Sıra No Malzeme Adı Katalog
  3 Sıva Altı  Topraklı Priz Ürün Kataloğu
  6 Sıva Üstü Nemli Yer Priz Ürün Kataloğu
  10 Kauçuk Monofaze Fiş 16 A Ürün Kataloğu
  12 4’lü Grup Priz Ürün Kataloğu
  14 2’li Kauçuk Grup Priz 16 A Ürün Kataloğu
  16 Sıva Altı Normal Anahtar Çerçeveli Montaj için Ürün Kataloğu
  22 1’li Çerçeve  (Sıva Altı Montaj için) Ürün Kataloğu
  30 3 X 50 A W Otomat Sigorta C Tipi Ürün Kataloğu
  32 40 A  O.G. SigortaSI 36 Kv Ürün Kataloğu
  35 3 X 32 A KAÇAK AKIM KORUMA Rölesi Ürün Kataloğu
  38 Tek Fazlı Müşterek Otomatİk Sigorta Barası 53 cm Ürün Kataloğu
  41 Topraklama Çubuğu 20 mm² 1 Metre Ürün Kataloğu

   

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ihale doküman bedeli yatırılarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından ihale dokümanı temin edilir. adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi- ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler