• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 209 (10.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 209 (10.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 209 (10.03.2020)

  İHALE İLANI

  TERÖRİZMLE MÜCADELE EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI

  İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / ISPARTA

   

  1962-İDA-YIĞ-301, 1962-KOĞ-KRS-305, 1962-KOĞ-KRS-307 ALBÜM NUMARALI BİNALARDA YANGIN TESİSATI ONARIMI

   

  TERÖRİZMLE MÜCADELE EĞİTİM VE TATBİKAT MRK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

  1962-İDA-YIĞ-301, 1962-KOĞ-KRS-305, 1962-KOĞ-KRS-307 ALBÜM NUMARALI BİNALARDA YANGIN TESİSATI ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

   

  İhale Kayıt Numarası : 2020/112621
  1-İdarenin    
  a) Adresi : TERÖRİZMLE MÜCADELE EGITIM VE TATBIKAT MERKEZI KOMUTANLIGI EGIRDIR YOLU ÜZERI 32000 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462324612 – 2462324612
  c) Elektronik Posta Adresi   igetam_ihkom@mynet.com
  ç)İhale dokümanının

  görülebileceği internet adresi

   

  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
  2-İhale konusu yapım işinin    
  a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 (Onsekiz) Kalem Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Yapılacağı yer : TERÖRİZMLE MÜCADELE EGITIM VE TATBIKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI GENERAL İHSAN ALPER KIŞLASI – MERKEZ/ISPARTA
  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  3- İhalenin    
  a) Yapılacağı yer : Te.Müc.Eğt.ve Tatb.Mrk. İhale Komisyon Başkanlığı Kepeci Mahallesi Aksu Caddesi No.:25 (Eski Askeri Mahkeme Binası) Merkez / ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 19.03.2020 – 10:30

   

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyim belgeleri:

  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işlerine benzer iş grupları tebliğinde belirtilen her türlü inşaat işleri ve ısı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

  İdare tarafından ;iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihalelere girecek olan mühendis ve mimarlar için , mimar veya mühendislik fakültelerinden mezun olanların diplomaları benzer iş olarak kabül edilecektir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  2. İhale dokümanının görülmesi:

  7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Te.Müc.Eğt.ve Tatb.Mrk. İhale Komisyon Başkanlığı Kepeci Mahallesi Aksu Caddesi No.:25 (Eski Askeri Mahkeme Binası) Merkez / ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  6. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  7. İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler