• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 117 (14.02.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 117 (14.02.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 117 (14.02.2020)

  İHALE İLANI

  AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

  KULEÖNÜ BELEDİYESİ

  Kuleönü Belediye Başkanlığı Taşıt ve İş makinalarının ihtiyacı olan 60000 Lt Motorin (Euro Diesel) satın alınması işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN : 2020/66760

   

  1-İdarenin
  a) Adı : KULEÖNÜ BELEDİYESİ
  b) Adresi : KEMAL MAHALLESİ/KULEÖNÜ BELDESİ BELEDİYE CADDESİ 21 32110 MERKEZ/ISPARTA
  c) Telefon ve faks numarası : 2462594400 – 2462594004
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı : Kuleönü Belediye Başkanlığı Taşıt ve İş makinalarının ihtiyacı olan 60000 Lt Motorin (Euro Diesel) satın alınması işi
  b) Niteliği, türü ve miktarı : 60.000 Lt. Motorin (Euro Dizel )
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kuleönü Belediye Başkanlığı Akaryakıt Tankerine
  ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip Belediye tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren belirleyeceği tarihlerde ve istediği miktarda mal 360 gün içerisinde peyder pey olarak mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır. Yüklenici talep tarihinden itibaren en geç 2 (iki) işgünü içinde Kuleönü Belediyesii akaryakıt tankerine teslim edecektir.
  d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.02.2020 – 14:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kuleönü Belediyesi İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

  1-) İstekli bir ”Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
  2-) İstekli bir ”Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayiisi ” ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
  3-) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
  4-) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve izin Belgesini, teklifi ile birlikte verecektir.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   15. Diğer hususlar:

  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Nuri ERDOĞAN

  Kuleönü Belediye Başkanı

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler