• Isparta İlke Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 1154 (27.11.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 1154 (27.11.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 1154 (27.11.2018)

  2019 YILI AKARYAKIT VE ANTİFRİZLİ ARAÇ CAM SUYU

  GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  2019 Yılı Akaryakıt ve Antifrizli Araç Cam Suyu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2018/598845

   

  1-İdarenin
  a) Adresi : KEPECI MAH. 116 CADDE NO:12 32300 İSTASYON ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  b) Telefon ve faks numarası : 2462184160 – 2462238255
  c) Elektronik Posta Adresi : isparta@gsb.gov.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.000 Litre Katkılı Motorin (Motorin(diğer)) 3.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 200 Litre Antifrizli Araç Cam Suyu
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  b) Teslim yerleri : Motorin ve antifrizli araç cam suyu depolama imkânı olmadığından araçlar için İstasyondan peyderpey alınacaktır. Jeneratörler ve çim biçme traktörleri gibi plakasız akaryakıt kullanan makinelerin akaryakıtları İstasyondan İl Müdürlüğümüz araçları ile uygun taşıma kaplarında (varil gibi) teslim alınacaktır.
  c) Teslim tarihi : İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARINA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İHTİYAÇ OLDUĞUNDA PEYDERPEY İSTASYONDAN TEMİN EDİLECEKTİR.. İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ( BENZİN VE MOTORİN) YÜKLENİCİ TARAFINDAN (100-200 LİTRE) VARİLLERLE VEYA UYGUN MATERYALLERLE İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI İLE GÖTÜRÜLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.AYRICA İL MERKEZİNDEKİ TESİSLERDE BULUNAN JENERATÖRLERE YAKIT İKMALİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN UYGUN TANKERLERLE VEYA İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI İLE SEVK EDİLECEKTİR.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu Kepeci Mah. 116. Cadde No:12 Kat: 2 ISPARTA
  b) Tarihi ve saati : 05.12.2018 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  a- TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞDAN VERİLMİŞ AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI

  b- İSTEKLİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİ

  c- İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞ YERİ AÇMA VE İZİN BELGESİ
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler – İşletmeler Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kepeci Mah. 116. Cadde No:12 ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler